Uznesenie z Konferencie SZDG

12.01.2017

Uznesenie z Konferencie SZDG, konanej dňa 10.12.2016 v Poprade.

 

 

Konferencia SZDG:

 

 1. A) Schválila

 

 1. Program rokovania konferencie
 2. Pracovné prezídium SZDG v zložení: František Drgoň, René Šimanský, Ľubomír Zontág
 3. Rokovací poriadok konferencie
 4. Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Ján Tolarovič ( predseda ), Tibor Meszáros,   

     Ivan Švejda

 1. Nového člena Prezídia SZDG, voleného hráčskou základňou zväzu, je ním p. Adrián Obal.

 

 

 1. B) Zobrala na vedomie

 

 1. Správu o činnosti SZDG v roku 2016
 2. Správu o čerpaní financií v roku 2016
 3. Novým členom Prezídia SZDG bol hráčskou základňou zvolený Adrián Obal
 4. Správu Kontrolnej a revíznej komisie
 5. Správu Mandátovej a návrhovej komisie

     -  pozvaných 12 delegátov, z toho 10 delegátov s hlasom rozhodujúcim

     -  zúčastnených 8 delegátov s hlasom rozhodujúcim

     -  konferencia SZDG  je uznášania schopná, t.j. 80%

 

 1. C) Uložila

 

 1. Generálnemu sekretárovi SZDG, aby upravil Stanovy SZDG podľa požiadavky hlavnej

     kontrolórky športu a následne predostrel na schválenie mimoriadnej Konferencie zväzu.

     Termín: marec 2017

 1. Organizáciu MSR 2017 zabezpečí klub GK Trnava, pričom MSR 2017 sa budú konať

     v Trnave.

 

 

Vypracoval generálny sekretár SZDG René Šimanský a schválil prezident SZDG František Drgoň.

 

v  Trnave dňa 20.12.2016                             

 

            Ing. František Drgoň                                               Ing. René Šimanský

               Prezident SZDG                                              Generálny sekretár SZDG

Verzia v pdf formáte