Konferencia SZDG v Rajeckých Tepliciach

23.05.2017

Uznesenie z Konferencie SZDG, konanej dňa 22.4.2017 v Rajeckých Tepliciach.


Konferencia SZDG:

A) Schválila

1.    Program rokovania konferencie
2.    Pracovné prezídium SZDG v zložení: František Drgoň, René Šimanský, Ľubomír Zontág, Adrián Obal, Ján Tolarovič
3.    Rokovací poriadok konferencie
4.    Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Tibor Meszáros ( predseda ), Vanda Kupcová, Ivan Švejda
5.    Rozpočet SZDG na rok 2017


B) Zobrala na vedomie  

1.    Priebežnú správu o čerpaní financií do 22.4.2017
2.    Správu Kontrolnej a revíznej komisie,
3.    Správu Mandátovej a návrhovej komisie
     -  pozvaných 12 delegátov, z toho 10 delegátov s hlasom rozhodujúcim
     -  zúčastnených 8 delegátov s hlasom rozhodujúcim
     -  konferencia SZDG  je uznášania schopná, t.j. 80%
4. Daňové priznanie a výsledovku za rok 2016.


C) Uložila

1.    Generálnemu sekretárovi SZDG, aby odsúhlasené Stanovy poslal na MVSR na ich registráciu
       Termín: máj 2017
2.    Organizačne zabezpečiť Nationen Cup Seniorov ( 3. - 4. 6. 2017 ) p. J. Tolarovičovi


Vypracoval prezident SZDG František Drgoň, schválilo prezídium SZDG.

V  Trnave dňa 29.4. 2017                               

Ing. František Drgoň                                              
Prezident SZDG                       
                               

Uznesenie z Konferencie 2017